Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„SIERAKOWICKA JEDYNKA”
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

W SIERAKOWICACH

 Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Sierakowicka Jedynka” przy Szkole Podstawowej nr 1
  w Sierakowicach w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „Sierakowicka Jedynka”.
 3. Siedzibą stowarzyszenia są Sierakowice. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego i gminy Sierakowice.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może współpracować z innych krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innych instytucji o podobnych celach. Stowarzyszenie jest w tej kwestii autonomiczne.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest :
 1. Kreowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci i młodzieży;
 2. Promowanie i rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
 3. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju języka kaszubskiego i kultury kaszubskiej;
 4. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem budowania wzajemnej świadomości i kształtowania postaw tolerancyjnych;
 5. Promowanie idei integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między narodami;
 6. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwijania turystki i krajoznawstwa;
 7. Prowadzenie akcji profilaktycznych przeciwko uzależnieniom, patologiom oraz promocja zdrowia;
 8. Działalność na rzecz rozwijania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich
  oraz demokracji.
 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 1. Organizację konkursów, przeglądów i warsztatów dla dzieci i młodzieży;
 2. Organizację wyjazdów, wycieczek, warsztatów i prelekcji;
 3. Organizację konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;
 4. Organizację imprez kulturalnych i sportowych;
 5. Kreowanie i realizację projektów oraz działań edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych
  i opiekuńczych;
 6. Wydawanie publikacji związanych z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE 
– CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 1. Złoży deklarację członkowską na piśmie oraz
 2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność
  i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
 6. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. brania udziału w walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu niepłacenia składek za okres dziewięciu miesięcy,
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 3. Posiedzenia władz Stowarzyszenia a także głosowanie władz poza posiedzeniami mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przy wyraźnym tego zaznaczeniu w zawiadomieniu o tym zebraniu oraz z uwzględnieniem art. 1b oraz 1c ustawy z dnia 7 kwitnie 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Rozdział IV a

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest  raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia
  w terminie nie późniejszym niż do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia nie później niż 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd:
 1. z jego własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
 3. pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
  nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

Rozdział IV b

ZARZĄD

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika, których  wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 3. Zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizacja celów Stowarzyszenia,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków.

 

Rozdział IV c

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza, wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji spośród jej członków.
 2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie i ocena działalności Zarządu,
 2. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z kontroli wraz z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
 6. Składanie wniosków o odwołanie członków Zarządu w razie rażącego niewywiązywania się
  z obowiązków.
 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
  ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji, subwencji, udziałów i lokat,
 4. Środków pochodzących z ofiarności publicznej.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Rozdział VI

SPOSÓB REPREZENTACJI

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności
  w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
  o Stowarzyszeniach.