RODO

Polityka przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w imieniu [nazwa podmiotu], przedstawiamy obowiązującą politykę przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Sierakowicka Jedynka z siedzibą przy ulicy Kubusia Puchatka 7, 83-340 Sierakowice.
 2. Dane osobowe przetwarzamy głównie w związku z:

  – realizacją projektów edukacyjnych – dane kontaktowe uczestników lub inne dane niezbędne do uczestnictwa w projekcie,

  – zawieraniem umów (w różnych formach) w celach prowadzenia działalności statutowej, rozliczeń podatkowych i innych obowiązków określonych przez prawo.

  – archiwizacji dokumentów w zakresie określonym przepisami prawa.

 3. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy bądź jej należyte wykonanie.
 4. Przetwarzanie materiałów audio-wizualnych takich jak zdjęcia czy filmy, m. in. poprzez ich publikację na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w jego mediach społecznościowych wymaga zgody uczestnika. Jej wyrażenie jest dobrowolne i nie warunkuje wykonania umowy.
 5. Nie wykorzystujemy danych osobowych pozyskanych w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania z ich użyciem.
 6. Odbiorcami gromadzonych danych osobowych są:

  – zarząd stowarzyszenia,

  – członkowie stowarzyszenia,

  – podmioty, z którymi współpracuje stowarzyszenie (np. usługodawcy hostingu, bezpieczeństwa i archiwizacji danych i innych informatycznych, usługodawcy w zakresie księgowości).

   

 7. Okres przetwarzania danych obejmuje czas wyłącznie niezbędny do realizacji wyżej wymienionych zadań oraz obowiązujących przepisów np. w kontekście archiwizacji dokumentów.
 8. W każdym czasie przysługuje Państwu:

  – Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych z zastrzeżeniem, że wydana zgoda obowiązywała w określonym czasie oraz mając na uwadze ważny interes prawny stowarzyszenia, który będzie wymagał od nas dalszego przetwarzania danych;

  – Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  – Prawo przenoszenia danych;

  – Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Powyżej wskazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, niezbędność do wykonania umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO).
 10. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z opisanych powyżej uprawnień kontaktując się w dowolnej formie z Administratorem. Dane kontaktowe:

  Stowarzyszenie Sierakowicka Jedynka
  ul. Kubusia Puchatka 7
  83-340 Sierakowice
  tel. 58 681 62 34 w. 40
  fax. 58 681-65-71
  jedynka@sp1.sierakowice.pl

 11. Ew.  skargi dot. przetwarzania danych należy zgłaszać do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.