O nas

Stowarzyszenie SIERAKOWICKA JEDYNKA powstało w lutym 2022 roku. Jest organizacją pozarządową, która stawia sobie następujące cele:

a. Kreowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na
rzecz dzieci i młodzieży;
b. Promowanie i rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
c. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju języka kaszubskiego i kultury
kaszubskiej;
d. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem budowania wzajemnej świadomości i kształtowania postaw
tolerancyjnych;
e. Promowanie idei integracji europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy
między narodami;
f. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwijania turystki i
krajoznawstwa;
g. Prowadzenie akcji profilaktycznych przeciwko uzależnieniom, patologiom
oraz promocja zdrowia;
h. Działalność na rzecz rozwijania i ochrony wolności, praw człowieka, swobód
obywatelskich oraz demokracji.